-ตารางการมาเข้าเรียนที่โรงเรียน On Site (สัปดาห์แรกให้ใส่ชุดนักเรียนมาก่อน)
-ห้องที่ไม่ได้มาโรงเรียนให้เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Online หรือเรียนจากหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด/ใบงาน-On Hand ตามที่ครูแต่ละวิชามอบหมาย/นัดหมายที่บ้าน แล้วในคาบต่อไปที่ได้มาเข้าเรียน ให้นำงานมาส่งครู
(ตารางนี้ใช้จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกในกรณีที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย)

1 2 3 5