Academic English Camp#2017

เสาร์-อาทิตย์นี้ กับกิจกรรม Academic English Camp#2017 ได้รับความร่วมมือจาก 23 โรงเรียนในความรับผิดชอบของ ERIC zone 2 (สุวรรณภูมิ เกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ เมืองสรวง พนมไพร หนองฮี โพนทราย และอาจสามารถ) โดย ศน.สุทัศน์ สังคพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (รูปกล้องใหญ่รอก่อนนะครับ)

Related posts