วิสัยทัศน์

     ภายในปี 2563 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

  1. เสริมสร้างให้สถานศึกษาเป็นองค์กรที่พร้อมบริการ
  2. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลายหลายโดยใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรในการปฏิบัติงาน
  4. สร้างโอกาสทางวิชาการสู่เวทีสากล
  5. เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน พร้อมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
  2. สถานศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  4. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์