คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
๑. นายพนม ศรีแสนปาง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ
๒. นายอุดมการณ์ หลักคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓. นายประเทือง ราษฎร์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. นายสัมฤทธิ์เทศสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมภาร
๕. นายวิชัย นามเพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๖. บายอนุศักดิ์ลืบเหล่างิ้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๗. นายสมศักดิ์เวโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๘. นายสุพจน์ ยมรัตน์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
๙. นางรองรัตน์ จันทรสนาม ผู้แทนครู กรรมการ
๑๐.นายสมยศ ต้นประเสริฐ ผู้แทนองศ์กรขุมขบ กรรมการ
๑๑.นายมานิจ วงศ์วรบุตร ผู้แทนองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
๑๒.นายประดิษฐ์ หินกอง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
๑๓.พระครูปริยัติธรรมโสภณผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
๑๔.พระครูสุตกิจวิมล ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
๑๕.นายบุญภพ  จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ