เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผู้เสนอผลงาน เรื่อง/นวัตกรรม ปีเผยแพร่
นายวีระยุทธ  บุญรักษา การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย ด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เรื่อง การตัดต่อวีดีโอ สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560
น.ส.กาญจนา  คำสนาม การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา ง 20202
เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop cs 5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
2558

You need to log in to create posts and topics. Login · Register

Forum

1Last post
In this category are no forums yet!
Statistics
0
Topics
0
Posts
0
Views
1,144
Users
0
Online
Newest Member: CharlesReF · Currently nobody is online.