ประกาศ งดการเรียนที่โรงเรียน On site

ให้เรียนอยู่บ้าน Online / On Air / On Hand / On demand แทน

(นักเรียนติดต่อครูประจำวิชาเลย หรือกรณีติดต่อครูประจำวิชาไม่ได้ให้สอบถามจากครูประจำชั้น)

(แก้ไข) ประกาศ.. งดการเรียนที่โรงเรียน On siteแต่ให้เรียนอยู่บ้าน Online / On Air / On Hand / On demand แทน (นักเรียนติดต่อครูประจำวิชาเลย เพราะครูแต่ละวิชาได้ตั้งกลุ่มไลน์หรือนัดหมายการเรียนออนไลน์ตามแต่ละวิธีการ หรือกรณีติดต่อครูประจำวิชาไม่ได้ให้สอบถามจากครูประจำชั้น)

— เลื่อนการจ่ายชำระค่าบำรุงการศึกษา / รับเงินค่าอุปกรณ์ ไปจนกว่าจะได้กลับมาเรียน On site