อบรมขยายผลเครือข่าย ขับเคลื่อนตามโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้จัดการอบรมขยายผลเครือข่าย ขับเคลื่อนตามโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือกับโรงเรียนเครือขายเข้ารับการอบรม