อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 มกราคม 2564

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม  และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด มาเป็นวิทยากร  โดยจุดประสงค์ในการอบรมคือ   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมรับการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา 2563

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1U6LYNk0oCUvoUMylqtmrmBdmibo1aMj0?usp=sharing