ประกาศ….สัปดาห์หน้า วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565

— นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ม.6 เรียน online ที่บ้าน

— นักเรียนชั้น ม.3 ที่ไม่ได้สมัครสอบ O-NET ให้เรียน online ที่บ้าน

— ส่วนนักเรียน ม.3 ที่สมัครสอบโอเน็ตให้มาติวที่โรงเรียนตามวันเวลาเดิม

— คุณครูและบุคลากรฯ ให้มาทำงานที่โรงเรียนตามปกติ