ประกาศเลื่อนชั้น 1/2565 ครั้งที่ 1

https://drive.google.com/…/1qdzxtyikQ65OMzOJ02v…/view…

— ม.2 : https://drive.google.com/…/1AjPqO6GhvGwnkAM69Oo…/view…

— ม.3 : https://drive.google.com/…/1XBBVzvH6HIWWHFq0mIb…/view…

— ม.5 : https://drive.google.com/…/1Nvbd2vqbxeMlE5SIrdr…/view…

— ม.6 : https://drive.google.com/…/1ZB4ZS5…/view…

(นักเรียนที่ยังไม่ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ จะไม่มีรายชื่อเลื่อนชั้น ดังนั้นให้ดำเนินการลงทะเ่บียนเรียนซ้ำ ในวันที่ 25-26 เมษายน 2565 นี้ // ส่งผลการเรียนซ้ำในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จึงจะประกาศรายชื่อเลื่อนชั้นครั้งที่ 2 ก่อนเปิดเทอมวันที่ 17 พฤษภาคม 2565)

— นักเรียน ม.3 ม.6 เดิม ที่ยังติด 0 ร มส มผ ถ้าดำเนินการแก้เรียนซ้ำในรอบนี้ จะสามารถอนุมัติจบได้ในรอบพฤษภาคม // แต่ถ้าใครดำเนินการแก้หลังจากรอบนี้ จะต้องรออนุมัติจบพร้อมรุ่นน้องรุ่นต่อไป

— ส่วนการประกาศห้อง ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 จะดำเนินการจัดห้องเรียนภายในต้นเดือนหน้า