ผลการประเมิน คุณลักษณะข้อที่ 4 เงินบาทฝากออม ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

จะหมดเขตการฝากออม วันที่ 15 กันยายน 2565

ประเมิน-ม.1-ช่วงที่-2

ประเมิน-ม.2-ช่วงที่-2

ประเมิน-ม.3-ช่วงที่-2

ประเมิน-ม.4-ช่วงที่-2

ประเมิน-ม.5-ช่วงที่-2

ประเมิน-ม.6-ช่วงที่-2

จะหมดเขตการฝากออม วันที่ 15 กันยายน 2565