11-15 มีนาคม 2566 นักเรียนที่จะมาสมัครเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ

11-15 มีนาคม 2566 นักเรียนที่จะมาสมัครเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ (มาสมัครแค่ตัวนักเรียน / ผู้ปกครองมาเฉพาะวันมอบตัว)

ให้เตรียมเอกสารดังนี้

— ใบสมัครเรียน (รับได้ที่บริเวณรับสมัคร)

— ใบรับรองหรือ ปพ.1 (เอกสารฉบับจริง)

— สำเนา ปพ.1 (ฉบับจบการศึกษา ป.6/ม.3) / กรณีโรงเรียนยังไม่ออกใบ ปพ.1 ค่อยส่่งวันมอบตัวได้

สำเนาทะเบียนบ้านของตัวนักเรียน (สำเนา=ถ่ายเอกสาร / รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

— สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา (บิดา=พ่อผู้ให้กำเนิด / พ่อเลี้ยง-สามีใหม่ของแม่ ไม่ใช่บิดา / ในกรณีที่พ่อ-แม่แยกทางกัน ติดต่อพ่อไม่ได้ ไม่ต้องแนบ)

— สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (มารดา=แม่ผู้ให้กำเนิด / แม่เลี้ยง-ภรรยาใหม่ของพ่อ ไม่ใช่มารดา / ในกรณีที่พ่อ-แม่แยกทางกัน ติดต่อแม่ไม่ได้ ไม่ต้องแนบ)

** หมายเหตุ : ต้องกรอกข้อมูลบิดา-มารดา ลงในระบบงานทะเบียน

— สำเนาทะเ่บียนบ้านของผู้ปกครอง (ในกรณีบิดา/มารดา เป็นผู้ปกครองไม่ต้องแนบอีก) (ในกรณีอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง เช่น ปู่-ย่า ตา-ยาย ลุง-ป้า-น้า-อา ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่เป็นผู้ปกครอง)

— รูปถ่ายติดบัตร 1.5 นิ้ว (รูป ป.6/ม.3 โรงเรียนเดิม)

— สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

** หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสำเนา (ถ่ายเอกสาร) ให้เซ็นต์ “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อ ทุกแผ่น **