ประชาสัมพันธ์และนัดหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพติดใบปพ. และการถ่ายภาพรวมรุ่น ประจำปีการศึกษา 2565