รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำระดับประเทศ รุ่นที่ 13