งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ วัดบ้านยางเครือ เมืองสุวรรณภูมิ