ประชุมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาหทาร มณฑลทหารบกที่27

ประชุมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาหทาร มณฑลทหารบกที่27 โครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล