ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 3 สหวิทยาเขต เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70