วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

https://drive.google.com/drive/folders/1-yynt3HqA4KvsNa7dDJMFLZTx4QVyGDZ?fbclid=IwAR3vbjLzlvaddImgQ4n8FnLLKT_uZkAho6R5wMLsYYdQKSDdOZ0LE1xTa8Y

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rnWbxW8aoyqGZ58WVwc3ZjgteDvr1hOM?fbclid=IwAR0J33wpxMlhdk93KRqaWEW7W9OvIq_Wg2v-5JQRXw3k52McqJQRIo1kASM