การประชุมกีฬาสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง

เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬา สพม.รอ.เกมส์ ณ ห้องประชุม ร 9 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล