งานศิลป์เมืองหงส์ครั้งที่ 5

https://www.facebook.com/suwanaphumpit/photos/pcb.4937790416321339/4937781689655545

ชนะเลิศ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้น

ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี ม.ต้น

รองชนะเลิศ 1 วาดภาพระบายสี ม.ปลาย

รองชนะเลิศ 2 ขับร้องเพลงสากล ม.ต้น

รองชนะเลิศ 2 ขับร้องเพลงสากล ม.ปลาย

#ศิลป์เมืองหงส์ สพม.ร่อยเอ็ด