เอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

https://drive.google.com/drive/folders/1V4d93cvttyv8iBa_FjKfVMjn34E38qTh?usp=sharing
ไฟล์แบบประเมิน + แบบรายงาน


เอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

  1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (หน้า 4-8)
  2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564 )