ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 เงินบาทฝากออม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 เงินบาทฝากออม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน ให้ติดต่อแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ธนาคารโรงเรียน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ประเมินผลคุณลักษณะข้อ4-ม.1

ประเมินผลคุณลักษณะข้อ4-ม.2

ประเมินผลคุณลักษณะข้อ4-ม.3

ประเมินผลคุณลักษณะข้อ4-ม.4

ประเมินผลคุณลักษณะข้อ4-ม.5

ประเมินผลคุณลักษณะข้อ4-ม.6