การอบรมขยายผล หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด ได้จัดการอบรมขยายผล หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching) ให้แก่ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ จำนวน 20 ท่าน โดยวิทยากรแกนนำคือ ดร.เตชิตา อรรคฮาด (หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์) และคุณครูพวงเพชร ภาสว่าง (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ และหัวหน้างานธนาคารโรงเรียน) ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. -16.30 น.