การเผยแพร่ผลงาน Coding “CODING Achievement Awards” ประเภทรายการผลงานครูดีเด่น Unplugged Coding ระดับมัธยมศึกษา

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ เรื่อง ขั้นตอนวิธี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวกนิษฐา พูลลาภ