ให้เดินทางกลับพื้นที่ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานและเปิดภาคเรียนที่ 2