ประเพณีบุญบั้งไฟ 2565

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม