ตารางสอบแก้ 0 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนแก้ 0

— สามารถติดต่อขอสอบแก้ตัวกับคุณครูประจำวิชาได้โดยตรง

— หรือในบางรายวิชาทำงานตามที่ครูประจำวิชามอบหมายให้