Video ชี้แจงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564

ผอ.บุญภพ จันทมัตตุการ และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย

— นายพงศ์พันธ์ เพชรไพร รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

— นางรุ่งนภา มาศจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป

— นายพงศกร โสรถาวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

— น.ส.สุปัณฑิตา พวงศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พบปะพูดคุย ชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564

https://youtu.be/L0ZRXG_e4fc