ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

📍การประกาศรายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง จะประกาศก็ต่อเมื่อในวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2565 มีการรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ
📍การประกาศรายชื่อสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะประกาศวันที่ 4 เมษายน 2565
📍การประกาศรายชื่อสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะประกาศวันที่ 5 เมษายน 2565
📍วันมอบตัวลำดับสำรอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มามอบตัวพร้อมกันในวันที่ 7 เมษายน 2565

ประกาศผลสอบ-ม.1

ประกาศผลสอบ-ม.4