การรับ ปพ.1 / ปพ.2

– ม.3 วันที่ 1 เมษายน 2565
– ม.6 วันที่ 4 เมษายน 2565

นักเรียนที่มาติดต่อ จะต้องทำสีผมปกติ / ใครย้อมผมสีทอง จะต้องทำให้กลับคืนเป็นสีดำธรรมชาติ