มอบรางวัลการแข่งขันวัดความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี