มอบเกียรติบัตร MediaKids Award และ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ