การประชุมวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ GOOGLE MEET

ผู้อำนวยการ บุญภพ จันทมัตตุการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19