การประชุมวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Google Meet

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๙.๓๐ น. มีการประชุมทางวิดีโอผ่านระบบ Google Meet