ตารางสอบกลางภาค 2/2564 ระบบออนไลน์

— วิชาที่ไม่มีในตาราง ให้คุณครูประจำวิชาจัดสอบนอกตารางเอง(มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามจากครูประจำวิชา)