ตารางสอบออนไลน์ กลางภาค 1/2564

– สอบในวัน จันทร์-9 / อังคาร-10 / พุธ-11 / ศุกร์-13 สิงหาคม 2564

— วิชาที่ระบุในตารางสอบ ให้นักเรียนเข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด

— วิชาที่ไม่ระบุในตารางสอบ ให้ครูประจำวิชาจัดสอบนอกตาราง โดยนัดหมายจัดสอบกับนักเรียนเอง

— รูปแบบ ช่องทางในการเข้าสอบออนไลน์ ครูประจำวิชาจะแจ้งกับนักเรียน

— มีปัญหาในการเข้าสอบ ให้นักเรียนติดต่อประสานกับครูประจำวิชาโดยตรงเลย (ควบคุมระบบโดยครูประจำวิชาแต่ละวิชา)