ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน ม.4 ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนกิจกรรม ร.ด. รักษาดินแดน / นศท. นักศึกษาวิชาทหาร

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน ม.4 ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนกิจกรรม ร.ด. รักษาดินแดน / นศท. นักศึกษาวิชาทหาร
– วันนี้คาบกิจกรรมฯ ให้นำส่งหลักฐานดามนี้..
1. ใบสมัคร (ไม่ต้องติดรูป)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
4. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา
5. สำเนา ปพ.1 (ม.3)
(เซ็นต์สำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
ส่วนเอกสารอื่นจะเก็บภายหลัง
มีข้อสงสัยสอบถามครูผู้กำกับในไลน์กลุ่มหรือในคาบกิจกรรมฯ