เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 เงินบาทฝากออม