ให้นักเรียนขอใบเสร็จจากทางร้านค้า (แก้ไข)

ประกาศ.. แก้ไขประกาศเดิม ที่แจ้งให้นักเรียน/ผู้ปกครอง นำใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าเพื่อนำมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตอนเปิดเทอม ให้เปลี่ยนจำนวนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตามประกาศ สพฐ. ใหม่ล่าสุด

— ม.ต้น (ม.1 ม.2 ม.3) จากเดิม 450 บาท —> เปลี่ยนเป็น 500 บาท + ค่าอุปกรณ์การเรียน 260 บาท

— ม.ปลาย (ม.4 ม.5 ม.6) จากเดิม 500 บาท —> เปลี่ยนเป็น 550 บาท + ค่าอุปกรณ์การเรียน 260 บาท

(ในกรณีที่นักเรียนได้ใบเสร็จราคาเดิมมาแล้ว ให้นำใบเสร็จเดิมมายื่น / แต่นักเรียนคนใดยังไม่ได้ซื้อ/ยังไม่ได้ใบเสร็จ ให้แจ้งร้านค้าเปลี่ยนจำนวนราคาตามประกาศใหม่)