ตารางการมาเรียน On Site ของนักเรียนกลุ่ม ก / กลุ่ม ข ประจำเดือนธันวาคม 2564