การปฐมนิเทศ (ออนไลน์) นักเรียน ม.1 ม.4 ใหม่ ปีการศึกษา 2564

— นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน

— นายพงศ์พันธ์ เพชรไพร รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

— นางรุ่งนภา มาศจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป

— นายพงศกร โสรถาวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

— น.ส.สุปัณฑิตา พวงศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ได้พบปะและชี้แจงแนวทางปฏิบัติ และนโยบายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในห้วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้

https://youtu.be/FgrpNUOT_NM