โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ครูประจำชั้นสำรวจความประสงค์ในการรับวัคซีน Pfizer ในนักเรียนชั้นที่รับผิดชอบ

เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน ส.ว.พ. ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ Pfizer ให้กลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี เพื่อ“เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ครูประจำชั้นสำรวจความประสงค์ในการรับวัคซีน Pfizer ในนักเรียนชั้นที่รับผิดชอบ ตามลิงค์นี้

— ระดับชั้น ม.1 : https://forms.gle/bNQA1yBxRdmeMNHz6

— ระดับชั้น ม.2 : https://forms.gle/eaTHSHnuDudoFTTF6

— ระดับชั้น ม.3 : https://forms.gle/y8KKLQdStQWSszG29

— ระดับชั้น ม.4 : https://forms.gle/6m27oNiu2PnXYcBt9

— ระดับชั้น ม.5 : https://forms.gle/1ujjQGoougr14k8s6

– ระดับชั้น ม.6 : https://forms.gle/JZ1gchRvNr25RQhx7

เมื่อลงทะเบียนเสร็จ นักเรียนจะเจอหน้าที่เป็นแบบฟอร์ม ให้แคปหน้าจอส่งครูประจำชั้นเพื่อแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบและรายงานในส่วนของโรงเรียน / และให้นักเรียนปริ้นเอกสารออกมาเป็นกระดาษเพื่อนำไปส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในวันที่ฉีดวัคซีนด้วยมีข้อสงสัยโทรสอบถามจากครูประจำชั้น