การออมเงินกับธนาคารโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา

ธนาคารโรงเรียนเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เว้นวันหยุดราชการเริ่มตั้งแต่เวลา 11:30 -13.10 น. การออมเงินกับธนาคารโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนาเพื่อลดความแออัดของการเข้ารับบริการกับธนาคารโรงเรียนจึงให้นักเรียนแต่ละห้องที่จะทำการออมเงินเขียนใบฝากเงินและรวบรวมเงินพร้อมใบฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนและทางธนาคารโรงเรียนจะทำการฝากเงินเข้ากับระบบพร้อมกับบันทึกสถิติการออมของนักเรียนแต่ละคนเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 4 เงินบาทฝากออม เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์ข้อที่ 4 เงินบาทฝากออม

1. มีการออมเพื่อเคลื่อนไหวบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อภาคเรียนจำนวนเงินฝากได้ไม่เกิน 5000 บาทต่อวัน

2. มียอดเงินการออมภาคเรียนละไม่ต่ำกว่า 100 บาท