ประกาศผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 เงินบาทฝากออม

ประกาศเพิ่มเติม การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 เงินบาทฝากออม ขยายเวลาในการแก้ไขกรณีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) โดยขยายเวลาจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565- 4 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 – 10 มีนาคม 2565 โดยให้นักเรียนเขียนบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตามเงื่อนไขของทางโรงเรียน ให้ครบจำนวน 5 วัน

ประกาศผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 เงินบาทฝากออม
ตามที่ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 เงินบาทฝากออม คือ นักเรียนจะต้องฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน และมียอดเงินฝากรวมไม่น้อยกว่า 100 บาท ต่อ 1 ภาคเรียน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนมีประกาศงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการฝากออมกับทางโรงเรียนได้เต็มเวลา ดังนั้นธนาคารโรงเรียนจึงขอลดปรับเกณฑ์การประเมินดังนี้

  1. ปรับลดเกณฑ์การประเมินกิจกรรมเงินบาทฝากออมจาก จำนวน 10 ครั้ง และจำนวนเงิน 100 บาท เป็นจำนวน 8 ครั้ง และจำนวนเงิน 80 บาท ต่อภาคเรียน
  2. กรณีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้แก้ไขโดยการบันทึกรายรับ – รายจ่าย ประจำวันตามแบบฟอร์มของทางธนาคารโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 – วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 โดยส่งข้อมูลผ่านทาง google form สามารถเข้าส่งข้อมูลได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ของทุกวัน
  • นักเรียนระดับชั้น 1,2,4 และ 5 ให้ดำเนินการแก้ไขโดยฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนให้ครบจำนวน 8 ครั้ง และจำนวนเงิน 80 บาท ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  • https://forms.gle/FW9rBqVkU5HBXALK8
ประเมินผลข้อ4-ม1

ประเมินผลข้อ4-ม2

ประเมินผลข้อ4-ม3

ประเมินผลข้อ4-ม4

ประเมินผลข้อ4-ม5

ประเมินผลข้อ4-ม6

บันทึกบัญชีรายรับ