ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสถิติการออมสม่ำเสมอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 แต่ละระดับชั้น

ประกาศจากงานธนาคารโรงเรียน
ส่ง ข้อมูลเบื้องต้น ประเมินช่วงที่ 1 ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.2564
การออมเงินกับธนาคารโรงเรียน ของนักเรียน แต่ละระดับชั้น
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 เงินบาทฝากออม
1.มีการออมเพื่อเคลื่อนไหวบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ภาคเรียน
2.มียอดเงินการเงินออมไม่น้อยกว่า 100 บาท /ภาคเรียน

ขอบคุณค่ะ

ประเมิน-ม1

ประเมิน-ม2

ประเมิน-ม3

ประเมิน-ม4

ประเมิน-ม5

ประเมิน-ม6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถิติการออมสม่ำเสมอ-1