กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากรทุกท่านและนักเรียนร่วมเป็นเกียรติ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการประกาศรางวัล : ชื่อโครงงาน : ผลของการหมักไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อการต้านสารอนุมูลอิสระ

นักเรียน :
นายนนทการณ์ ขาลหัวโทน
นายรัชชานนท์ ศรีประสาน
นางสาววรัญญา ดวงเกตุ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :
นางสาวอุไรวรรณ งาสาร
นางสาวจินตนา จิตจำนงค์

https://drive.google.com/file/d/1yRmTmnPkNF5vv9tXvvRm74QcT5agdBTE/view