งานวิชาการได้ปรับเปลี่ยนตารางเรียน โดยจะร่นคาบเรียนเหลือคาบละ 50 นาที

เพิ่มคาบเรียน คาบ 9 ให้เรียนชดเชย โดยการเรียนชดเชยในคาบ 9

  • สัปดาห์แรก ให้เรียนวิชาในคาบที่ 1 ในคาบที่ 9 ( เรียนวิชาคาบที่ 1 = 2 คาบ)
  • สัปดาห์ที่ 2 ให้เรียนวิชาในคาบที่ 2 ในคาบที่ 9 ( เรียนวิชาคาบที่ 2 = 2 คาบ)
  • สัปดาห์ที่ 3 ให้เรียนวิชาในคาบที่ 3 ในคาบที่ 9 ( เรียนวิชาคาบที่ 3 = 2 คาบ)
  • สัปดาห์ต่อๆ ไป ก็ให้เรียนวิชาในคาบที่ 4-5-6-7-8 ในคาบที่ 9 ไปเรื่อยๆ