การมอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ 19 มีนาคม 2564 การมอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โดม 45 ปี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวลา 08.40-12.00 น.