คุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ 🥈🥈
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุน คุณครูอุไรวรรณ งาสาร คุณครูปิลันธนา หงษ์ศรี ที่มีความวิริยะ อุตสาหะฝึกซ้อมนักเรียน คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นกำลังใจ และสุดท้ายขอขอบใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน