กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

— ซ้อม : วันที่ 28 มีนาคม 2566 (ชุดโปโลเขียว)

— รับจริง : วันที่ 30 มีนาคม 2566 (ชุดนักเรียน)

ใครไม่มาซ้อมจะไม่ได้ขึ้นรับจริง